Thật vì sanh tử
Phát Bồ Đề tâm
Dùng tín nguyện sâu
Trì danh hiệu Phật

Updated: 22.05.12 | Download PDF Reader | Download Video Player (để xem phim trong đây)


Pháp Sư Tịnh Không Download
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 1 2 3 4 5 (Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ)
50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận 1
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 1 2 3 4 5 6 7
Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm 1 2 3 4
Cách Tu Học Lục Hoà Kính 1 2
Cứu Độ Chúng Sanh 1
Chân Dung Đạo Hạnh 1
Chấn Hưng Phật Giáo 1
Chính Mình Phải Làm Gương
1
Chung Sống Hoà Thuận 1 2
Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ 1 2 (mp3) 1 (sách PDF)
Chuyển Khổ Đau Thành An Vui 1
Chứng Vô Lượng Thọ 1
Công Đức Tạo Tượng Phật 1
Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến, Ắt Lùi 1
Đại Nạn Trước Mặt, Quay Đầu Là Bờ 1
Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 1 2 3 4
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đối Xử Bình Đẳng, Chung Sống Hoà Bình 1
Giáo Dục, Vận Mạng và Phong Thuỷ 1
Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1 2 (Nên nghe để dạy dỗ con cái nên người!)
Giới Là Hợp Tình Hợp Lý 1
Hoa Tươi Quả Tốt 1 2
Hoá Giải Ân Oán Sâu Nặng 1
Hoá Giải Xung Đột Trong Nội Tâm 1
Học Vi Nhân Sư. Hành Vi Thế Phạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Khác Biệt Giữa Ma và Phật 1
Khai Thị Đồng Tu 1 (mp3) 1 (video) (Bài giảng giá trị. Nên nghe!)
Khai Thị - Tháng 03 năm 2010, tại Sydney Úc Châu 1 (mp3) 1 (video) (Bài giảng giá trị. Nên nghe!)
Khai Thị Trích Đoạn
Mỗi bài chỉ dài khoảng 15-20 phút.
Rất bổ ích. Khuyến khích quý bạn đồng tu nên nghe!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Khắc Phục Phiền Não 1 2 3
Không Làm Giặc Quốc Gia, Nói Xấu Lãnh Đạo,
Trốn Thuế và Phạm Pháp
1 2 3 4
Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối
1 2
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục 1 2 3 4 5 6
Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu 1 2 3 4
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 1 2 3 4
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo 1 2 3
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Bài giảng giá trị. Nên nghe!)
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình 1
Làm Thế Nào Giúp Người Lâm Chung Vãng Sanh 1 2 (Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ)
Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 1
Làm Thế Nào Khế Nhập Cảnh Giới Phật 1
Làm Thế Nào Thực Hiện Nền Giáo Dục Của Phật Đà 1 2
Làm Thế Nào Vượt Qua Tai Nạn 1
Lấy Khổ Làm Thầy
1 2
Lợi Ích Niệm Phật 1 2
Lợi Lạc Hữu Tình
1 2
Lục Hoà, Lục Độ 1 2
Lục Tổ Huệ Năng Nói Về Tu Thiền
1 2
Một Câu ADiĐà Phật Niệm Đến Cùng
1
Một Việc Cấp Bách Nhất Trước Mắt
1 (Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 11.03.2011)
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật 1 2
Nên Dùng Ân Đức Hoá Giải Thù Hận 1
Nhìn Thấu, Buông Bỏ, Bố Thí 1
Người Thanh Niên 101 Tuổi 1 (video)
Nhận Thức Phật Giáo 1 2 3 4
Niệm Phật 1 (Trích trong bài giảng Kinh Hoa Nghiêm)
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh 1 (Trích trong bài giảng Kinh Địa Tạng)
Nói Về Hiếu Đạo 1 2
Nói Về Nhân Quả 1
Phải Nên Phát Nguyện, Nguyện Sanh Nước Kia
1
Pháp Môn Niệm Phật 1 (mp3) 1 (sách PDF)
Pháp Nhĩ Như Thị
1 2
Phát Bồ Đề Tâm Hiện Như Lai Tướng 1 2 (Trích từ Kinh Hoa Nghiêm)
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Phòng Phỉ Chi Ác (Ngừng Làm Quấy, Dứt Điều Ác) 1
Phật Giáo Là Gì 1 2 3 4 (Nên nghe để hiểu rõ Phật giáo cho đúng)
Phật Học Vấn Đáp 1 2 (Nên nghe để hiểu rõ Phật giáo cho đúng)
Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt 1 2
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại
1
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(Giảng lần thứ 10 tại Singapore. Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai 1
Phương Pháp và Nguyên Tắc Cải Tạo Vận Mệnh 1 2
Sân Hận Đọa Địa Ngục
1
Sống Trong Thế Giới Cảm Ân 1
Sư Đạo và Hiếu Đạo 1 2
Sự Thật Và Lý Luận Của Việc Siêu Độ 1
Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời 1 2
Tất Cả Chúng Sanh Vốn Là Phật 1 2
Thỉnh Phật Trụ Thế 1 2
Tín Nguyện Trì Danh
1 2
Tín, Nguyện, Chuyên Trì Danh Hiệu
1 2
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh
1 2
Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ
1
Tịnh Ảnh Lục (Trọn Bộ - 2008) 1 2 3 4 5
Tịnh Tông Nhập Môn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tịnh Nghiệp, Tam Phước 1 2 3 4
Thành Tựu Chính Mình 1
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 1 2 3 4 5 6
Thế Giới Hài Hoà Bắt Đầu Từ Tâm 1
Trân Trọng Pháp Duyên 1
Trị Bệnh, Cứu Người, Trừ Hoạ ở Sơn Tây 1 (mp3) 2 (video) (Phim tài liệu quý giá. Nên xem!)
Tư Lương Tịnh Độ 1 2 3 4
Vãng Sanh Luận Giảng Ký 1 2 3 4 5 6 7
Vì Sao Phải Đặc Biệt Chú Trọng Đến Đệ Tử Quy 1 2
Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân 1
Xem Trọng Nhân Quả 1
Ý Nghĩa Phóng Sanh 1 2 3 4
Hoà Thượng Thích Thiền Tâm Download
13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông 1 2 3 4
Niệm Phật Sám Pháp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Niệm Phật Thập Yếu 1 2 3 4 5 6 7 8 (Người tu Tịnh Độ nên nghe!)
Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm
Một Cao Tăng Cận Đại
Ưu-bà-di Bồ-tát giới Bảo Đăng biên soạn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cư Sĩ Diệu Âm MT - Brisbane, Úc Châu Download
Toạ Đàm Với Đồng Tu Châu Âu
Tháng 8-9 Năm 2010
mp3: 1 2 3 4 5 6 7  (Đức Quốc)
mp3: 1 2 3  (Hoà Lan)
mp3: 1 2  (Pháp Quốc - Paris)
Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp
Chùa Hoằng Pháp, Năm 2010
video: 1 2  (Download Video Player để xem phim này)
Hộ Niệm Rất Quan Trọng
Toạ đàm tại Niệm Phật Đường A Di Ðà,
tiểu bang Brisbane, Úc Châu năm 2010
mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Toạ Đàm Về Hộ Niệm
Tại Niệm Phật Đường A Di Ðà,
tiểu bang Brisbane, Úc Châu năm 2009
mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Khuyên Người Niệm Phật phần 1 mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8
Khuyên Người Niệm Phật phần 2 mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Khuyên Người Niệm Phật phần 3 mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8
Khuyên Người Niệm Phật phần 4 mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp mp3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pháp Sư Đạo Chứng Download
Khai Thị 1 2
Liên Hoa Hoá Sanh 1 2 3 4 5 6 7 8
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 1 2 3 4 (Rất bổ ích cho những ai bị bệnh nan y!)
Phật Học và Y Học 1 2
Kinh Điển Đọc Tụng và Phổ Nhạc Download
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà 1 2 3 4 5
Chú Vãng Sanh 1
Kinh A Di Đà (Phổ Nhạc) 1 2  Kinh Văn
Kinh Diệt Tội Trường Thọ 1
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kinh Niệm Phật Ba La Mật 1  Kinh Văn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn (Phổ Nhạc) 1 2 3 4  Kinh Văn  Kinh Văn Phần Thi Kệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả 1
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
1 (Phật Tử Thiện Quang đọc. Cư Sĩ Vọng Tây thực hiện)
Các Tác Giả Khác Download Tác Giả
Cách Lạy Phật (Nên xem để lạy Phật cho đúng) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pháp Sư Ngộ Thông
Căn Nguyên Của Tổn Thương 1 2 (Rất hay. Nên nghe!) Bác Sĩ Bành Tân
Đạo Đức và Sức Khoẻ 1 2 (Rất hay. Nên nghe!) Bác Sĩ Bành Tân
Hành Trang Cho Ngày Cuối 1 2 Pháp Sư Thế Liễu
Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng 1 2 3 4 5 Cư Sĩ Lâm Kháng Trì
Lễ Phép Thường Ngày 1  
Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung 1 2 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
Việc Lớn Nhất Của Đời Người 1 2 3 4  
Phim Tài Liệu Vãng Sanh Download
Năm 2010: Phật Tử Đỗ Nguyễn Văn Bình 1
Năm 2010: Phật Tử Đỗ Đăng Lợi 1
Năm 2010: Phật Tử Huỳnh Thị Tư 1
Năm 2010: Phật Tử Ngô Thị Hảo 1
Năm 2010: Phật Tử Nguyễn Thị Anh 1
Năm 2010: Phật Tử Nguyễn Thị Gấm 1
Năm 2010: Phật Tử Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1
Năm 2010: Phật Tử Nguyễn Văn Bê 1
Năm 2010: Phật Tử Phan Thị Ơm 1
Năm 2010: Phật Tử Trần Thị Minh Hiền 1
Năm 2009: Phật Tử Quan Hải 1
Năm 2009: Phật Tử Phan Thị Diệu Anh  1
Năm 2008: Phật Tử Lưu Lầu 1
Năm 2008: Phật Tử Võ Thị Nhiều 1
Năm 2007: Phật Tử Nguyễn Minh Công 1
Năm 2007: Phật Tử Trần Thị Kim Phượng  1
Năm 2003: Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác  1
Năm 1999: Cụ Bà Triệu Vinh Phương  1


Download PDF Reader | Download Video Player (để xem phim trong đây)